Arbejdsbiler Med Logo Dktv Anlaeg Arbejdsbiler Med Logo Dktv Anlaeg Mobil

For kandidater

Information om behandling af kandidaters personoplysninger

Persondata er enhver oplysning uanset form, der kan relatere sig til dig.

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig i forhold til de oplysninger, der indsamles i ansøgningsprocessen er DKTV Anlæg ApS
Ledreborg Allé 118G
4000 Roskilde

I det følgende benævnes den dataansvarlige som ”selskabet”.

 

2.Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Hvis du ønsker at kontakte DKTV A/S DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail – dpo.tdcnet@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/tdcnet/
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

 

3. Formålet og retsgrundlaget med behandlingen

Oplysningerne du giver, afgives frivilligt, men er nødvendige for at kunne komme i betragtning til en stilling, da formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen, og finde den bedste kandidat ud fra en individuel vurdering af kandidatens kompetencer og kvalifikationer.

Kun almindelige oplysninger:

Du opfordres til kun at give selskabet almindelige oplysninger (f.eks. oplysninger om navn, adresse, uddannelse, tidligere ansættelse og øvrige kvalifikationer) i forbindelse med din ansøgning. Selskabet kan behandle sådanne oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f.

Følsomme oplysninger:

Ifølge lovgivningen kræver det samtykke at behandle oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Selskabet har ingen interesse i sådanne oplysninger og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din ansøgning og CV. Hvis din ansøgning og CV alligevel indeholder sådanne oplysninger, giver du ved indtastning eller uploading af disse samtykke til, at oplysningerne kan registreres, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Cpr.nr.
Selskabet benytter sig af elektronisk signering via e-Boks til underskrift af en evt. ansættelsesaftale. Hvis du får jobbet, vil du derfor af din leder blive bedt om at oplyse dit cpr.nr., idet selskabet skal bruge dette for at kunne sende din ansættelsesaftale til e-Boks, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3. Selskabet behandler i øvrigt cpr.nr., hvor dette oplyses af dig i eksamensbeviser, CV etc., jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Foto
I forbindelse med ansættelsessamtalen kan selskabet tage et pasfoto af dig til brug for udarbejdelse af et TDC NET Id-kort. Id-kortet vil du få udleveret ved din ansættelse og vil altid skulle bæres synligt. Fotoet på Id-kortet er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre entydig identifikation af de personer, der bevæger sig rundt i TDC NET's bygninger, og sikre at uvedkommende ikke får adgang.

Arbejdstilladelse
Hvis du ansættes, skal du være opmærksom på, at du vil blive bedt om at fremsende dokumentation for, at du har ret til at arbejde i Danmark. For danske statsborgere vil dette typisk betyde en kopi af passet, mens andre statsborgere vil blive bedt om en dokumentation for gyldig arbejdstilladelse. Disse oplysninger vil blive registreret i OurPeople og den fremsendte dokumentation uploadet til din elektroniske personmappe. Dette skyldes at TDC NET i henhold til Udlændingeloven til enhver tid skal kunne dokumentere, at der kun antages medarbejdere med en gyldige arbejdstilladelse. Oplysningerne behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. Udlændingelovens § 13.

 

4. Modtagere af dine oplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er
involveret i rekrutteringsprocessen, dvs. lederen af jobbet samt de HR-medarbejdere, der er
knyttet til jobopslaget. Hvis du ansættes til stillingen, vil dine nærmeste kolleger efter ansættelsesaftalen er underskrevet blive informeret om din ansættelse, tiltrædelsestidspunktet, din stillingsbetegnelse samt uddannelse og tidligere erhvervsmæssig erfaring, hvis det er relevant.

Hvor, der indhentes referencer, vil du forinden disse indhentes blive informeret om, hvem der vil blive taget kontakt til, ligesom du vil kunne blive bedt om at angive referencer.

TDC NET A/S er databehandler i forhold til DKTV A/S og DKTV Anlæg ApS i forbindelse med rekruttering.

Databehandler: TDC NET's rekrutteringssystem er udviklet i samarbejde med Cornerstone OnDemand Limited, Reg. no. 07143111, 4 Coleman Street, London, EC2R 5AR, United Kingdom, således at Cornerstone OnDemand Limited stiller software til rådighed og lagrer oplysningerne for TDC.

Selskabet kan i rekrutteringsprocessen gøre brug af andre databehandlere såsom leverandører af tests og videoansøgningsværktøj. Du kan ved henvendelse til dktvanlaeg@dktv.dk få oplyst, hvilke databehandlere selskabet benytter. Hvis selskabet overfører oplysninger til en databehandler fra et tredjeland, vil du blive oplyst om det. Hvis overførslen sker på baggrund af Europa Kommissionens standardkontrakter, kan du få en kopi heraf ved henvendelse til DKTV's Kundecenter.

 

5. Testmiljø

Der er oprettet et særskilt testmiljø i OurPeople, hvor personoplysninger på ansøgere såvel som medarbejdere behandles. Testmiljøet skal først og fremmest sikre datakvaliteten inden man ændrer opsætningen i systemet. Herudover kan der ske anvendelse af test til brug for program- og systemudvikling.

Test der udføres for at sikre datakvaliteten bliver behandlet med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. artikel 5, stk. 1, litra d og artikel 25. Tests der anvendes til brug for program- og systemudvikling, sker med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), da selskabet har en berettiget interesse i at kunne udvikle vores systemer effektivt.

Tests bliver altid udført under de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 

6. Sociale medier

Selskabet gør ikke systematisk brug af sociale medier såsom Facebook og LinkedIn, men bruger dem, hvor det vurderes relevant for at skaffe information om kandidatens egnethed.

Hvis du har offentliggjort oplysninger om dig selv på nettet i åbne profiler, kan selskabet benytte oplysningerne i rekrutteringsøjemed, så længe oplysningerne er legitime og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 5.

Selskabet kan benytte fx Facebook til jobopslag. Når du besøger Selskabets Facebook-side, er Selskabet sammen med Facebook ansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med Facebooks brug af cookies fra siden. Du kan læse mere herom på Selskabets fanside.

 

7. Opbevaring og sletning af dine oplysninger

Opbevaring
I rekrutteringsfasen opbevarer selskabet oplysninger om dig i det system, som du indtaster disse oplysninger i. Du kan til enhver tid få adgang til dine oplysninger ved at logge på din profil.

Sletning
Bliver du ikke ansat i jobbet, slettes ansøgning, CV og lignende automatisk 6 måneder efter afslagsdatoen, medmindre du ændrer i sin ansøgning.

Du kan dog til en hver tid slette og rette den forinden ved at logge på din profil. Du skal
bruge dit brugernavn og din adgangskode, klikke på pilen i højre side ud for den stilling, du
har søgt og vælge ’Framelding’.

Oplysninger om kandidater, som ansættes, slettes senest fem år efter medarbejderens fratræden.

 

8. Dine rettigheder

Som ansøger har du efter databeskyttelsesforordningen en lang række rettigheder i forhold til den behandling, som selskabet foretager af dine oplysninger. Disse rettigheder oplistes nedenfor:

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger selskabet behandler om dig samt en række øvrige oplysninger.

Berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning
Du kan få slettet oplysninger om dig, inden vores generelle slettefrist på et halvt år indtræder.

Begrænsning
Du vil i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse
Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse med vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet
Du har ligeledes ret til under nogen givne omstændigheder at modtage (få transmitteret) dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt hvis det er muligt at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Hvor læser du mere om dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvordan gør du, hvis du vil bruge dine rettigheder:

Kontakt:

DKTV Anlæg ApS
Ledreborg Allé 118G, 4000 Roskilde

eller

dktvanlaeg@dktv.dk

 

9. Klage

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du finder en formular for klage på www.datatilsynet.dk.

Vi anbefaler dog, at du altid først drøfter en uenighed med DKTV HR.

 

10. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har oprettet en profil, har du givet samtykke til behandlingen af dine data. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at slette din profil.

En tilbagekaldelse af samtykket og sletning af dine oplysninger bevirker, at du ikke vil kunne komme i betragtning til den stilling du søger eller fremtidige stillinger, før du registrerer dig på ny, da alle oplysninger om dig mistes.

En tilbagekaldelse af samtykket har ikke betydning for behandlinger, der har fundet sted før tilbagekaldelsen, men alt fremtidig behandling stopper straks den tilbagekaldes.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret januar 2023